/sat-trung-khu-trung-chuong-trai.html
/xu-ly-nuoc-thai.html
/thiet-bi-khu-mui/may-khu-mui-da-nang-drozone-smart-clean-pro.html

Ảnh hưởng của các phương pháp khử trùng đến đặc điểm bề mặt và sự hình thành màng sinh học trên zirconia in vitro (Phần 2)

Xem thêm:Ảnh hưởng của các phương pháp khử trùng đến đặc điểm bề mặt và sự hình thành màng sinh học trên zirconia in vitro (Phần 1)

3. Kết quả

Quan sát mẫu trực quan

Màu sắc của các mẫu zirconia trắng không có sự thay đổi rõ ràng ở Nhóm SA và Nhóm DH so với nhóm Đối chứng. Tuy nhiên, việc chiếu tia UVC đã làm biến màu các mẫu zirconia. Màu của zirconia thay đổi thành vàng nhạt trong Nhóm UVC và nâu sẫm trong Nhóm γ (Hình 1).
Ảnh hưởng của các phương pháp khử trùng đến đặc điểm bề mặt và sự hình thành màng sinh học trên zirconia in vitro (Phần 2)
Hình 1: Các mẫu Zirconia được khử trùng bằng các phương pháp khác nhau bao gồm (từ trái sang phải) Nhóm Kiểm soát, SA, DH, UVC, và γ. NB. UVC trở thành màu vàng và γ trở thành màu nâu.

Kính hiển vi điện tử quét (SEM)

Hình 2 cho thấy sự xuất hiện hình thái của bề mặt zirconia trước và sau khi được khử trùng. Zirconia dường như có bề mặt tương tự nhau ở tất cả các nhóm sau khi xử lý khử trùng khác nhau. Có thể quan sát thấy các lỗ nhỏ và rãnh nông tạo ra trong quy trình đánh bóng. Tuy nhiên, dường như có nhiều mảnh vụn trên bề mặt zirconia hơn sau khi xử lý khử trùng so với zirconia trong nhóm đối chứng.
Ảnh hưởng của các phương pháp khử trùng đến đặc điểm bề mặt và sự hình thành màng sinh học trên zirconia in vitro (Phần 2)
Hình 2: Kết quả kiểm tra SEM (độ phóng đại ban đầu 1000 ×) trên bề mặt zirconia được khử trùng bằng các phương pháp khác nhau: (a) kiểm soát, (b) khử trùng bằng nồi hấp bằng hơi nước, (c) khử trùng bằng nhiệt khô, (d) chiếu xạ UVC và (e) chiếu xạ tia .

Độ nhám bề mặt

Giá trị độ nhám bề mặt trung bình (R a ) trong năm nhóm zirconia sau khi xử lý khử trùng khác nhau được thể hiện trong bảng 2. Không có sự khác biệt đáng kể về giá trị Ra giữa năm nhóm.
Bảng 2: Độ nhám bề mặt của các nhóm khác nhau (R a )
 
Ảnh hưởng của các phương pháp khử trùng đến đặc điểm bề mặt và sự hình thành màng sinh học trên zirconia in vitro (Phần 2)

Năng lượng tự do bề mặt (SFE)

Những thay đổi về góc tiếp xúc và giá trị SFE trong các nhóm khác nhau sau khi xử lý khử trùng được thể hiện trong bảng số 3. Tính ưa nước của bề mặt zirconia tăng lên sau cả bốn loại được khử trùng. Giá trị SFE của các nhóm khác nhau từ thấp nhất đến cao, cao nhất là 30,41 (Đối chứng), 33,97 (Nhóm SA), 34,81 (Nhóm DH), 37,38 (Nhóm UVC) và 43,28 (Nhóm γ).
Bảng 3: Năng lượng tự do bề mặt của các nhóm khác nhau.

Ảnh hưởng của các phương pháp khử trùng đến đặc điểm bề mặt và sự hình thành màng sinh học trên zirconia in vitro (Phần 2)

Quang phổ quang điện tử tia X (XPS)

Để điều tra xem thành phần hóa học có thay đổi sau khi khử trùng hay không, quang phổ quang điện tử tia X (XPS) đã được sử dụng để phân tích các lớp nguyên tử trên cùng của cả năm nhóm. Phân tích XPS xác nhận rằng hóa học bề mặt đã bị thay đổi bởi các phương pháp xử lý khử trùng như thể hiện trong Bảng 4. Nó được chỉ ra rằng carbon giảm và oxy tăng rõ ràng theo % nguyên tử trong Nhóm UVC và Nhóm γ. Tỷ lệ Zr / O ở Nhóm SA (0,3348) và Nhóm DH (0,338) tăng so với nhóm đối chứng (0,3259), trong khi tỷ lệ Zr / O giảm ở Nhóm UVC (0,3131) và Nhóm γ (0,2653) (bảng số 3). Giá trị tỷ lệ Zr / O thấp nhất được tìm thấy ở Nhóm γ (0,2653) trong khi giá trị cao nhất được tìm thấy ở Nhóm DH (0,338). Ngoài ra, phổ XPS cho thấy sự ion hóa Zr (3d) đối với tất cả các mẫu zirconia sau các xử lý khử trùng khác nhau, điều này giống với mẫu zirconia trong nhóm đối chứng (Hình 3).
Ảnh hưởng của các phương pháp khử trùng đến đặc điểm bề mặt và sự hình thành màng sinh học trên zirconia in vitro (Phần 2)
Hình 3: Phổ XPS của sự ion hóa Zr (3d) đối với các mẫu zirconia được khử trùng bằng các phương pháp khác nhau: (a) kiểm soát, (b) khử trùng bằng nồi hấp bằng hơi nước, (c) khử trùng bằng nhiệt khô, (d) chiếu xạ UVC, và (e) chiếu xạ tia.
Ảnh hưởng của các phương pháp khử trùng đến đặc điểm bề mặt và sự hình thành màng sinh học trên zirconia in vitro (Phần 2)
Bảng 4: Sự thay đổi thành phần bề mặt của nguyên tố cacbon, oxy, zirconi và tỷ lệ trong các loại hạt khác nhau.
Trong hình 4 chỉ ra rằng chỉ có thể phát hiện cấu trúc pha tứ giác (T) trên bề mặt zirconia của tất cả bốn nhóm. Không có pha đơn tà (M) nào được phát hiện trong các mẫu zirconia sau bốn lần xử lý khử trùng.
Ảnh hưởng của các phương pháp khử trùng đến đặc điểm bề mặt và sự hình thành màng sinh học trên zirconia in vitro (Phần 2)
Hình 4: Kết quả phân tích XRD trên bề mặt zirconia sau các xử lý khử trùng khác nhau (T đại diện cho zirconia pha tứ giác).

Sự hình thành màng sinh học theo chức năng của thời gian

Số lượng tế bào vi khuẩn bám trên bề mặt zirconia được đếm bằng phương pháp đơn vị hình thành khuẩn lạc (CFU). Hình 5 chứng minh số lượng CFU đã biến đổi log của S. aureus trên bề mặt zirconia được khử trùng bằng các phương pháp khác nhau sau khi nuôi trong 2 ngày và P. gingivalis trên bề mặt zirconia được khử trùng bằng các phương pháp khác nhau sau khi nuôi trong 7 ngày. Sự khác biệt đáng kể về sự hình thành màng sinh học của S. aureus được tìm thấy trên bề mặt zirconia giữa Nhóm DH và Nhóm γ ( p <0,05 ). Hơn nữa, nghiên cứu của chúng tôi cũng cho thấy có sự khác biệt đáng kể về sự phát triển màng sinh học của P. gingivalis giữa Nhóm DH và Nhóm UVC ( p <0,05 ). Không có sự khác biệt đáng kể về vi khuẩn giữa Nhóm SA và ba nhóm còn lại ở cả S. aureus và P. gingivalis hình thành màng sinh học.

Ảnh hưởng của các phương pháp khử trùng đến đặc điểm bề mặt và sự hình thành màng sinh học trên zirconia in vitro (Phần 2)
Hình 5: Kết quả đếm CFU của S. aureus trên bề mặt zirconia được khử trùng bằng các phương pháp khác nhau sau khi nuôi 2 ngày và P. gingivalis trên bề mặt zirconia được khử trùng bằng các phương pháp khác nhau sau khi nuôi trong 7 ngày. * biểu thị sự khác biệt có ý nghĩa thống kê (p <0,05) giữa các nhóm khác nhau.
Tìm hiểu thêm: Ảnh hưởng của các phương pháp khử trùng đến đặc điểm bề mặt và sự hình thành màng sinh học trên zirconia in vitro (Phần 3)
Sức khỏe - Môi trườngSức khỏe - Môi trường khác
ĐỐI TÁC ĐỒNG HÀNH CÙNG SỰ PHÁT TRIỂN CỦA CHÚNG TÔI
 • #
 • #
 • #
 • #
 • #
 • #
 • #
 • /
 • #
 • #
 • #
 • #
 • #
 • #
 • #
 • #